دکتر نسرين سيدرضوي

رتبه علمی: مربیتلفن:

02122366591

پست الکترونیکی:


نام مرکز:
دانشکده هنر و معماری

رشته:
مدیریت MBA گرایش استراتژی

دکتر نسرين سيدرضوي

رتبه: مربیتلفن:

02122366591

پست الکترونیک:


نام مرکز:
دانشکده هنر و معماری

رشته:
مدیریت MBA گرایش استراتژی

تحصیلات

  • کارشناسی ، 1371 ، هنرگرايش صنايع دستي ، دانشگاه الزهرا
  • کارشناسی ارشد ، 1380 ، هنرگرايش نقاشي ، دانشگاه تربيت مدرس
  • دکتری ، 1396 ، پژوهش هنر ، دانشگاه هنر تهران

لیست تدریس